ประกาศรายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Photo Rally ที่เมืองโบราณ สมุทรปราการ

วันที่: 25/01/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 


ประกาศรายชื่อสมาชิก NikonClub Thailand ที่เข้าร่วมกิจกรรม  NikonClub Photo Rally ณ เมืองโบราณ สมุทรปราการ

วันที่วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559
เวลา: 7:00 – 18:30 .

กำหนดการกิจกรรม
     7:00      พบกันที่สวนลุมพินี เพื่อเดินทางร่วมสู่เมืองโบราณพร้อมกันโดยรถบัส
                   *จุดจอดรถบัส - หน้าลานพระรูป สวนลุมพินี ถนนราชดำริ (ฝั่งตรงข้าม รพ.จุฬา) 
     9:00      เดินทางถึงเมืองโบราณ สมุทรปราการ และรวมตัวกันที่อาคารพนาพฤกษ์ เพื่อแบ่งกลุ่ม แจกโจทย์
                   ชี้แจงกติกาและรายละเอียดของกิจกรรม 
Photo Rally และรับประทานอาหารว่าง
     10:00    ทำกิจกรรม Photo Rally ช่วงเช้า โดยเดินทางไปตามจุดต่างๆในเมืองโบราณโดยรถราง
     12:00    รับประทานอาหารกลางวัน ที่อาคารพนาพฤกษ์
     13:00    ทำกิจกรรม Photo Rally ช่วยบ่าย โดยเดินทางไปตามจุดต่างๆในเมืองโบราณโดยรถราง
     15:00    รวมตัวที่ห้องฟ้างุ้ม เพื่อรับประทานอาหารว่าง รวบรวมคะแนน สรุปผล และแจกของรางวัล
     16:30    เดินทางออกจากเมืองโบราณ สมุทรปราการ
     18:30    เดินทางถึงสวนลุมพินี โดยรถบัส

*สำหรับสมาชิกที่ต้องการเดินทางไปเมืองโบราณ สมุทรปราการด้วยตนเอง พบกันที่จุดจำหน่ายบัตรด้านหน้าทางเข้า เวลา 8.30 น. โดยสามารถสังเกตได้จากป้าย NikonClub

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
   - เดินทางโดยรถบัส : คุณโบ๊ท 086-766-6148
   - เดินทางด้วยตนเอง : คุณหนูเล็ก 092-228-2148

รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Photo Rally

 1. คุณ พงษ์ธร พฤกษ์ศรีรัตน์
 2. คุณ สุพจน์ มโนเกื้อกูล
 3. คุณ นโรดม แพนไธสง
 4. คุณ พงษ์ศักดิ์ ธรรมบุญเป็ง
 5. คุณ พงษ์ศักดิ์ ชินกุลประเสริฐ
 6. คุณ อทิติยา กาวิละ
 7. คุณ วรสิทธิ์ สาลี
 8. คุณ ประวิตร์ เพียรวิริยะ
 9. คุณ อธิวัฒน์ แอบบัว
 10. คุณ Araya Neti
 11. คุณ ปิยวัฒน์ อ่วมทับ
 12. คุณ วิทยากร ระติเดช
 13. คุณ ภาณุวัฒน์ วัฒนาวรากุล
 14. คุณ ศุภกิจ อ่วมทับ
 15. คุณ เกรียงศักดิ์ ภวนานันท์
 16. คุณ วิศาล พงศ์วิลาส
 17. คุณ พันธ์ทิพ วีรสุนทรี
 18. คุณ ธนเดช วีรสุนทรี
 19. คุณ คุณากร อิติโกศิน
 20. คุณ มณฑารัตน์ วัชรวรธรรม
 21. คุณ โสภณ สุวรรณโสภณ
 22. คุณ Kanidsorn Jirathanachotesakul
 23. คุณ ปิติพัฒน์ วุฒิกุลกิติพัฒน์
 24. คุณ พีระพันธ์ ชุติธนารัตน์
 25. คุณ สุวรรณา ตปนียากรกช
 26. คุณ พัชรินทร์ ศรีธนะรัตน์
 27. คุณ อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
 28. คุณ มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
 29. คุณ บุญส่ง วิชัยอุรุโรจน์
 30. คุณ ปวีณา เชื้อผู้ดี
 31. คุณ ดวงใจ ศิริภาพรรณ
 32. คุณ สกล สมบัติ
 33. คุณ อัษฎาวุฒิ สุริยะ
 34. คุณ นที เรืองประดิษฐ์
 35. คุณ ศิรประภา ม่วงเทศ
 36. คุณ ธีรภัทร หนูห่วง
 37. คุณ ชญานนท์ ผดุงโภชน์
 38. คุณ สุรสิทธิ์ พูลสวัสดิ์
 39. คุณ ประสิทธิ์ ศักดิ์สง่าวงษ์
 40. คุณ ณัฐวุฒิ ศิรินันท์ธนานนท์
 41. คุณ Beatrice Sirinuntananon
 42. คุณ ศุภชัย เกาะน้อย
 43. คุณ สุดาภรณ์ เชียงที
 44. คุณ อาคเนย์ โอกุโอกะ
 45. คุณ Nitsawan Katerattanakul
 46. คุณ พนมไพร ไชยศล
 47. คุณ วิทรชัย วาสรส
 48. คุณ ธนาวุธ วันตะคุ
 49. คุณ พิชิต สู่เจริญ
 50. คุณ แสงจันทร์ จิตวัฒนภักดี
 51. คุณ อรอนงค์ แสงทับทิม
 52. คุณ ฉันทนา สุชนารักษ์
 53. คุณ อภิชญา กันประเสริฐ
 54. คุณ Surasak Ounmattaarree
 55. คุณ วรรณฉัตร ปิติเลิศปัญญา
 56. คุณ ศิริลักษณ์ อาจสมรรถไชย
 57. คุณ Jarasravee Naracol
 58. คุณ อัครพร วงษ์ยุตติธรรม
 59. คุณ ธนวรรธน์ ชลวุฒิวิกันต์
 60. คุณ อุมาวรรณ ชลวุฒิวิกันต์
 61. คุณ ณัฐพล ศิริวิบูลย์ไชยกุล
 62. คุณ ประยูร หมัดละ
 63. คุณ จันทร์ดารา ทับจันทร์
 64. คุณ เทอดศักดิ์ สินธนา
 65. คุณ มนัส คมกฤษ
 66. คุณ ปริญญา พะลัง
 67. คุณ ธนกฤต อิทธิไมย์ยะ
 68. คุณ สุนทรี อนุตรเกียรติ
 69. คุณ กฤตภรณ์ เชียงทอง
 70. คุณ ภาณุวงศ์ แย้มนวล
 71. คุณ ศิริพัฒน์ มณีแก้ว
 72. คุณ จักริน ตันติสถิรพูล
 73. คุณ มนต์ธิชา สัตย์เพริศพราย
 74. คุณ Pitchyakarn Kuasirikul
 75. คุณ สาธิต อัมพะวะผลิน
 76. คุณ วิรัตน์ กันฉลาด
 77. คุณ มนันยา เกิดแย้ม
 78. คุณ วฤทธิ์ กันฉลาด
 79. คุณ อภิสิทธิ์ นาอุ่นเรือน
 80. คุณ ปิยชัย โครานา
 81. คุณ ไพศาล ใหลศุภสิน
 82. คุณ อัมพร ธีรวัฒนชัย
 83. คณ ปรัชญาทวี วีริยานันท์
 84. คุณ ปรภัทร์สร พันธ์พรหิรัญ
 85. คุณ ชนิกานต์ พราหมณโชติ