ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Photo Rally ในวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559

วันที่: 09/06/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Photo Rally 

วันที่: วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2559
เวลา: 7:00-17:30 น.
สถานที่: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

กำหนดการ

07.00 : ออกเดินทางจากจุดนัดพบสวนลุมพินี (ลานพระรูป)

09.00 : ถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แบ่งกลุ่มและอธิบายกิจกรรม

09.30 : ถ่ายภาพที่จุดทดสอบ 1

10.30 : ชมการแสดงสัตว์และถ่ายภาพตามโจทย์ ที่จุดทดสอบ 2

12.00 : รับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์

13.00 : ถ่ายภาพที่จุดทดสอบ 3

14.20 : ถ่ายภาพที่จุดทดสอบ 4

15.30 - 16:30 : รวมคะแนนแต่ละกลุ่ม แจกรางวัลและสรุปกิจกรรม

18:00 : ถึงสวนลุมพินี

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Photo Rally

1. คุณ วิศาล พงษ์วิลาส
2. คุณ จันทร์ดารา ทับจันทร์
3. คุณ สุดาภรณ์ เชียงที
4. คุณ วิทรชัย วาสรส
5. คุณ ยุทธพล เพชรคง
6. คุณ เกรียงไกร  ชูโชติ
7. คุณ ธนากร แพนลา
8. คุณ อรัญญา เนติ
9. คุณ อภิชญา กันประเสริฐ
10. คุณ เบียทรีส ศิรินันท์ธนานนท์
11. คุณ ณัฐวุฒิ ศิรินันท์ธนานนท์
12. คุณ ภัสรา เล็กสมบูรณ์
13. คุณ ชาตรี จันทนราช
14. คุณ กฤตภรณ์ เชียงทอง
15. คุณ ธนัญกรณ์ เปรมรัตนชัย 
16. คุณ ปิ่นแก้ว โฉมแก้ว
17. คุณ ดวงใจ ศิริภาพรรณ 
18. คุณ จักรกฤษณ์  นันทวุฒิกุล
19. คุณ ทินกร สุขทรัพย์ศรี
20. คุณ sood raktham
21. คุณ ไพศาล ใหลศุภสิน
22. คุณ วรนันทน์ ทองแกมแก้ว
23. คุณ จิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย
24. คุณ สุภาพร ลิปิมาศ
25. คุณ พิสิษฐพงษ์ จิระศิลป์
26. คุณ Budsarin Multongsong
27. คุณ สิทธิชัย พนิตนรากุล
28. คุณ บัญญัติ มานะกิจลาภ
29. คุณ โสภณ เหมือนสมัย
30. คุณ ศิริพัฒน์  มณีแก้ว 
31. คุณ มนต์ธิชา  สัตย์เพริศพราย
32. คุณ พนมไพร ไชยศล 
33. คุณ แสงจันทร์ จิตวัฒนภักดี
34. คุณ พชรมน เฮงตระกูล
35. คุณ ทวีชัย หวังเจริญวงศา
36. คุณ สุนทรี อนุตรเกียรติ
37. คุณ อรอนงค์ แสงทับทิม 
38. คุณ ฐิตารีย์ จิตวัฒนภักดี
39. คุณ วรพงษ์  หาญพล
40. คุณ หทัย  ชาญนทีกุล
41. คุณ อัชรีย์  มูฮำหมัด
42. คุณ อรรถพล  ด้วงนิ่ม
43. คุณ ศุภกิจ อ่วมทับ
44. คุณ ปิยวัฒน์ อ่วมทับ
45. คุณ Thawatchai Bodharamik
46. คุณ กฤชกร. วงษ์ศรีษะ
47. คุณ พรพรหมรัตน์ นลินพงศ์
48. คุณ ฉันทนา สุชนารักษ์
49. คุณ วรสิทธิ์ สาลี
50. คุณ พัชริน โศภิตนุกุล
51. คุณ วีระศักดิ์ สระทองอินทร์
52. คุณ ไมตรี คุณาสุธีรัตน์
53. คุณ สมบูรณ์ ชูรอด
54. คุณ สรวิชญ์ ลือชาการ
55. คุณ สุวรรณา ตปนียากรกช
56. คุณ Yaowapha Naksawangphorn
57. คุณ ปิติพัฒน์ วุฒิกุลกิติพัฒน์
58. คุณ ชำนาญ มูฮำหมัด
59. คุณ ศรายุธ   บุญประเสริฐ
60. คุณ จรัสระวี นาระคล 
61. คุณ สุรพล ลีนิรันดร
62. คุณ ธัญนาท คล้ายวิจิตร์ 
63. คุณ วโรชา สังวรวิตร
64. คุณ ภารดี ศิวราศักดิ์ 
65. คุณ วรพันธ์ ศิริพิริยะกุล
66. คุณ วิรัตน์   กันฉลาด
67. คุณ มนันยา  เกิดแย้ม
68. คุณ สุรศักดิ์ อุ่นเมตตาอารี
69. คุณ อภิวัฒน์ กิจเจตนี
70. คุณ ปีติ แก้วสะอาด
71. คุณ อรวรรณ เตมีปุตตะ 
72. คุณ ปฐมกช ชินวงศ์ 
73. คุณ จงกล สุนทรธีรธรรม
74. คุณ กิตติภณ. อุดมธนารักษ์
75. คุณ วิทยา แก้วรัศมีกุล
76. คุณ อัครเดช ดวงตาดำ
77. คุณ อัครพล วงษ์กิติคุณ
78. คุณ จิรพงษ์ รุ่งสว่าง 
79. คุณ ศตวรรษ ลิ้มกอปรไพบูลย์
80. คุณ พงษ์ธร พฤกษ์ศรีรัตน์
81. คุณ สุมาลี นิลตะจินดา
82. คุณ นราวิชญ์ กุศลสุข
83. คุณ มานพ เหล็กไหล
84. คุณ วรวดี ฉายชานันท์
85. คุณ มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
86. คุณ ถวัลย์ แซ่ตัน
87. คุณ ยุพาวดี มีพรหม
88. คุณ บุณยพัต  ลิ้มรังสรรค์
89. คุณ กนกพร สุวพานิช 
90. คุณ กฤตภาส สุคันโธวงศ์
91. คุณ ณัฐพล ศิริวิบูลย์ไชยกุล
92. คุณ กฤษณะ พุ่มเพชร
93. คุณ ชาญวิทย์ จู้ซู

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-766-6148