ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Pro Comment ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559

วันที่: 21/07/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Pro Comment: Portfolio Review
วันเสาร์ที่ 30 กรกฏาคม 2559
เวลา 9:00-17:00 น.
สถานที่: นิคอน แสควร์ เอ็มไพร์ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ 1) ชั้น 45
1. ดิฐวัฒน์ ไพศาลธนโชค
2. Bunsong Vichaiururoj
3. Malee Roekpornpipat
4. อภิชญา กันประเสริฐ
5. Anant Jiramahasuwan
6. ชาคริต ลีลาชูพงศ์
7. Jetsada Leelanuwatkul
8. Boonwed Saetiow
9. หาญชัย เอกฤทธิ์วโรดม
10. อัษฎา อาจคงหาญ
11. Kamthorn Unsab
12. วรพันธ์ ศิริพรพิริยะ
13. Jeerawat Somsopin
14. อัฉราภรณ์ ได้ไซร้
15. ปกรณ์ ชุณหสวัสดิกุล
16. ฐานะนันต์ สังข์นวล
17. กิตติภณ อุดมธนารักษ์
18. ปิยวัฒน์ อ่วมทับ
19. จักรี ไกรขจรกิตติ
20. ฑิฆัมพร เสนีย์วาสน์
21. ชญานนท์ ผดุงโภชน์
22. มารุต ไกรวิสูตร์
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 089-901-8357