ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Seminar ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

วันที่: 08/09/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Seminar ภายใต้หัวข้อ ทะเล ทิวเขา ดวงดาว โดย คุณ หัสชัย บุญเนือง วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559
เวลา 13:00 - 16:30 น.
สถานที่: อาคารเอกาทศรถ ห้อง 301 ชั้น 3 มหาวิทยาลัย นเรศวร จ.พิษณุโลก

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม 

1. พัชราวาลัย สุวรรณชาติกุล
2. ศักดิ์สิทธิ์ ชัยพิทักษ์สุข
3. วีรวรรณ ธรรมวงศ์
4. จักรกฤษณ์ เกตเงิน
5. พินิจ พรมจาด
6. ปัณฑารีย์ พรมจาด
7. Parussaya Hoysang
8. ปรัชญา เรือนเย็น
9. ชนัญชิดา เจริญพร
10. พิสิฏฐ์ อ้ายสุรินทร์
11. สราวุธ คำปวน
12. พงศธร อ่อนจันสอน
13. กนิษฐา บุญชัยสุข
14. ขวัญชัย รัตนมณี
15. สุชานันท์ ตันศิริล้ำ
16. ขนิษฐา จุ้ยทรัพย์
17. คณัสนันท์ วัลมาลี
18. อมร ตีระสุชัย
19. theeranart luadlai
20. เกตุแก้ว วงค์กาอินทร์
21. กรุณา พลอยนิล
22. สุพิชญา ชูเชิด
23. รฉัตร ขุนเงิน
24. ณิชกานต์ ศรสุรินทร์
25. เบญจมาศ หมีสิน
26. เอกลักษณ์ สุวรรณเกิด
27. สรไกร วงศ์ไพบูลย์วัฒน
28. พุฒินันท์ อินจันทร์
29. Wasuthorn Chusangphet
30. ปกรณ์ สาริการินทร์
31. ธาตรี เจริญพรพิมลกุล
32. จิตรกร ศรีแก้ว
33. ช่อทิพย์ ปิ่นวัฒนะ
34. Jakkapat Krearfug
35. นิกัน อินนะปุสะ
36. อลงกรณ์ อินนะปุสะ
37. เดชชาติ มั่นหมาย
38. Paweenut Kasemsuan
39. อนิรุทธิ์ ชำนาญเดชากุล
40. ณัฐวัตร ยอดยิ่ง
41. วรวิทย์ พรมรัตน์
42. ศิริรัตน์ เดชดำรงค์สกุล
43. อาทิตย์ อินมา
44. กิตติ พงษ์ชัยสิทธิ์
45. นายประภาส บุญเสรฐ
46. จตุพร ศรลำภู
47. Sorasak kaewkamsorn
48. ไกรสิทธิ์ ดอนปัญญา
49. Fonthip Kongin
50. ธนพงศ์ ใจเที่ยง
51. วรธน จุทบาล
52. สิริรัตน์ พูลทวี
53. วาทิต ทัศนสุวรรณ
54. ปรียาวรรณ โตเปลี่ยน
55. อัญชลี ฝางเสน
56. ชานนท์ ครุฑเกตุ
57. ปองกานต์ สมุทธารักษ์
58. สุรีพร พุ่มเทียน
59. ถิรวัฒน์ ถิ่นทุ่งทอง
60. อุเทน ทองเชื้อ
61. อรรถณพ พละสมบูรณ์
62. วรรณชัย รงค์ทอง
63. ณภัทร เมืองพรวน
64. ภาคภูมิ ศรีประถม
65. ปรัชญา ลอยฟ้า
66. พัชรพล ปานฤทธิ์
67. ธิติ สิงห์คง
68. รณชัย ปาลาศ
69. สุธี ทับแปลง
70. เกษตร ชูกิตติพงษ์
71. ลลิตา วิวัฒน์คุณูปการ
72. เกษมสันต์ ชูเวช
73. สวโรจน์ กาญจนโชติ
74. จักกฤษณ์ ดิษโต
75. ชัชพงษ์ มาทอง
76. อรรถพนธ์ เอิบฤทัย
77. จักรพันธ์ วีระพันธ์
78. ปราโมทย์ สีวันนา
79. ธราเทพ พิชัย
80. ธนบดี กองศรี
81. อัคคัญญ์ โชคไพศาล
82. ธนพล เจริญภัทราวุฒิ
83. อรรถกร แดงปัญญา

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-766-6148