ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Photo Rally ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559

วันที่: 27/09/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Photo Rally
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
เวลา 7:00 - 16:30 น.
สถานที่: สวนสนุกดรีมเวิลด์

กำหนดการ
7:00              นัดพบกันที่สวนลุม บริเวณ ลานพระรูป
7:30              ออกเดินทางจากสวนลุม
9:00              ถึงสวนสนุกดรีมเวิลด์ 
9:00 - 9:30     รับโจทย์กิจกรรม กติกา และแบ่งกลุ่ม
9:30 - 11:45   workshop ตามฐานต่างๆ
12:00 - 13:00  รับประทานอาหารกลางวัน (Buffet)
13:00 - 15:00  workshop ตามฐานต่างๆ
15:15 - 15:30  พบกันที่ห้องสัมมนา พักทานเบรค
15:30 - 16:30  นับผลคะแนน แจกรางวัลและสรุปผลกิจกรรม
18:00             เดินทางถึงลุมพินี

ติดต่อทีมงาน โทร. 086-766-6148

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1. คุณ วิศาล พงศ์วิลาส

2. คุณ อรัญญา เนติ 

3. คุณ ศิริพัฒน์  มณีแก้ว  

4. คุณ วิทรชัย วาสรส

5. คุณ  อภิชญา กันประเสริฐ

6. คุณ สุดาภรณ์ เชียงที 

7. คุณ ปิยวัฒน์ อ่วมทับ

8. คุณ ศุภกิจ อ่วมทับ

9. คุณ สุด รักธรรม 

10. คุณ สมศรี ทองทิตต์เจริญ

11. คุณ อรวรรณ  เตมีปุตตะ

12. คุณ ปิติพัฒน์ วุฒิกุลกิติพัฒน์

13. คุณ กฤษ ลอพิทักษ์วงศ์

14. คุณ กรรชัย สุนทรอนุรักษ์

15. คุณ ปริญญา  พะลัง 

16. คุณ วรสิทธิ์ สาลี 

17. คุณ วรุตม์ จ่าราช

18. คุณ  จักรกฤษณ์  นันทวุฒิกุล

19. คุณ  ธนัญกรณ์ เปรมรัตนชัย

20. คุณ อภิวัฒน์ กิจเจตนี

21. คุณ วีระนะรี  ดีแก้ว

22. คุณ รัตนา มงคลวิสุทธิ์

23. คุณ ภัสรา เล็กสมบูรณ์

24. คุณ จิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย

25. คุณ จิตประภัสสร พิศุทธิ์ประภัสสร

26. คุณ มนต์ธิชา สัตย์เพริศพราย

27. คุณ กฤตภรณ์ เชียงทอง

28. คุณ ปิ่นแก้ว โฉมแก้ว

29. คุณ อนุกร แกว่นกสิกรณ์

30. คุณ เบญจมาศ เพชรภูทอง

31. คุณ พงษ์ธร พฤกษ์ศรีรัตน์ 

32. คุณ พีรวิชญ์ เฉลิมชุติเดช

33. คุณ เอกชัย บุญอินทร์

34. คุณ สมบูรณ์. ชูรอด

35. คุณ สมศักดิ์ สิริพัชราธร

36. คุณ Adjima Papotinung

37. คุณ อุกฤต สุนทรญาณกิจ

38. คุณ ศรายุธ บุญประเสริฐ

39. คุณ วิทยา แก้วรัศมีกุล

40. คุณ ธนิน เพ็ญญะ

41. คุณ  สุภณัฐ  ขุมทรัพย์

42. คุณ บุญสม โชติไพบูลย์พันธุ์

43. คุณ โสภณ เหมือนสมัย

44. คุณ นภภัค รุ่งโรจน์

45. คุณ วรนันทน์ ทองแกมแก้ว

46. คุณ จักรพันธ์ รักทะเล

47. คุณ วุฒิชัย ขาววงษ์

48. คุณ  วนิดา แอนนัส

49. คุณ เบียทรีส ศิรินันท์ธนานนท์

50. คุณ ณัฐวุฒิ ศิรินันท์ธนานนท์ 

51. คุณ จิรวงศ์ วงศ์ดอกพวง

52. คุณ Phanomprai chaiyason

53. คุณ  ไพศาล ใหลศุภสิน

54. คุณ สุภฤกษ์ เหรียญบุปผา

55. คุณ มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์

56. คุณ นราวิชญ์ กุศลสุข

57. คุณ ศิริพร นาสอน

58. คุณ ต่อศักดิ์ สิงหศักดิ์ภักดี

59. คุณ ปฐมกช ชินวงษ์ 

60. คุณ เจษฎา ศรีสัจจะลักษณ์

61. คุณ พัชรบดินทร์ คุตปา

62. คุณ อนุรักษ์ ผาสุข

63. คุณ สุวรรณา ตปนียากรกช

64. คุณ  วิรัตน์ กันฉลาด 

65. คุณ จักรกฤษณ์ วิมานมุนี

66. คุณ ณัฐวุฒิ พู่วงศาโรจน์

67. คุณ  Yaowapha naksawangphorn

68. คุณ ธนัท ดำรงเกียรติวัฒนา

69. คุณ จีรวัฒน์  โสมโสพิน 

70. คุณ กฤษณะ พุ่มเพชร

71. คุณ ชัยยุทธ ศรีมัง