ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Seminar ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2558

วันที่: 18/11/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Seminar ภายใต้หัวข้อ Professional Work with Ambient Lightวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2559 

เวลา 13:00 - 16:30 น. (ลงทะเบียน 12:30 น.)
สถานที่: ห้องประชุมพีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ (109) วิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

1. ภาณุวัฒน์ ไชยศร
2. นายธนวัฒน์ สิริวัฒนตระการ
3. นายจักรธนา รัตนจันทร์
4. นรเทพ จิพายัพ
5. ธนพร ดิษยบุตร
6. Nontawat Chanhong
7. ฉัตรชะวาลย์ ปานกลาง
8. กฤษฎากร วิไลวัฒน์
9. ปรีชา จรัสวิศิษฎ์รังษี
10. ชาญยุทธ์ ศุภคุณภิญโญ
11. อภิโชค รีศรีคำ
12. นายพสธร คณาดี
13. ชัยณรงค์ ประเสริฐ
14. เจียมศักดิ์ ทองรุ่ง
15. วัชระ สุวะนาม
16. ปิยะวัฒน์ ผ่องใสสี
17. เกรียงศักดิ์ นนทชิต
18. ชัยนรินท์ ภูริเศรษฐศักดิ์
19. เชาวน์ ติ่งทอง
20. เอกพงษ์ ทองธีรภาพ
21. อาทร กันตวธีระ
22. Surapol Chueybudda
23. กรองเกียรติ โวลา
24. เกรียงไกร เนตรนางรอง
25. ปรมัตถ์ เหล่าวอ
26. สุริยะ แสงนันชัย
27. วีรภัทร เสือเขียว
28. ธนภพ นามพลกรัง
29. ธนวรรธน์ เทียมภักดี
30. อรวรรณ ไกรศรีวรรธนะ
31. ธีรุตม์ เพ็งพา
32. ปณิธาน แสงมณี
33. ภัทรวุฒิ อิ่มเอิบ
34. เฉลิมวุฒิ โพธิ์คลัง

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 086-766-6148