ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Seminar ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

วันที่: 15/12/2016
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Seminar ภายใต้หัวข้อ "การถ่ายภาพปลาสวยงาม" โดย คุณ วิศรุต อังคทะวานิชวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
เวลา 13:30 - 17:00 น. (ลงทะเบียน 13:00 น.)
สถานที่ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น M ห้อง Sathorn (BTS ช่องนนทรี)

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วม

1. Jeerawat Somsopin
2. วิศาล พงศ์วิลาส
3. Dithawat Paisarnthanachok
4. จิรพงษ์ รุ่งสว่าง
5. Noppadol Kostsu
6. Yaowapha Naksawangphorn
7. จิราฤทธิ์ ทิพย์ลุ้ย
8. กรวิชญ์ ทุมมานนท์
9. ไพศาล ใหลศุภสิน
10. วิทยา แก้วรัศมีกุล
11. ยุทธพล เพชรคง
12. วรพันธ์ ศิริพรพิริยะ
13. พงษ์ธร พูลเรือง
14. ธนากร แพนลา
15. ฤทธิไกร นามมูลสินธุ์
16. Chotika Noorong
17. นรชัย กุลเวศภัทรวงศ์
18. เกรียงไกร ชูโชติ
19. ณรงค์ชัย วรอดิศักดิ์
20. ธวัชชัย บุญยฤทธิกิจ
21. อาณกร จารึกซิลป์
22. วงศกร รักษาเคน
23. พิสิทธิ์ คุ้มแก้ว
24. Jirayu pong
25. พิพฒน์พงศ์ จิตพยัค
26. เอกพันธ์ ศรีดาว
27. ประพล ทรงสิริกุล
28. ทวีชัย หวังเจริญวงศา
29. จิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
30. ชัชชัย คงมนต์
31. วีระยุทธ พิริยะพรประภา
32. อนุยุต จงสุขบุญ
33. ปิติพัฒน์ วุฒิกุลกิติพัฒน์
34. พรชัย ใจโต
35. วิทวัส สืบแก้ว
36. วรนันทน์ ทองแกมแก้ว
37. มาลี ฤกษ์พรพิพัฒน์
38. วิรัตน์ เพชรอินทร์
39. Pennapa Jansongsri
40. พิศิษฐ์ ตั้งไชยวรวงค์
41. ประสิทธิ์ มุ่งเมืองกลาง
42. ธนากร ปริชานิ
43. ศุภณัฐ ผากา
44. อนุตร ตอศิริกุล
45. ปกรณ์ เนตรภิญโญ
46. สุนทรวัฒน์ ทองเจือ
47. ทศพร ทองยศ
48. ชูชาติ ชูไชยคุพ
49. Supachai veerayutthanon
50. ศรายุธ บุญประเสริฐ
51. พสุ ล้ออุทัย
52. พสิษฐ์ กิตติอมตทรัพย์
53. สิทธิชัย พนิตนรากุล
54. วังก์สุข วิทยาปัญญานนท์
55. Weerapat Chudchayangkoon
56. นพพล พัฒนศรี
57. Somporn Naiyo
58. ภานุพงษ์ บันลือศรีสกุล
59. Tanankorn Siraanyarat
60. ตติพงศ์ รุ่งกาญจนากร
61. ธีรพล วัฒนะ
62. ปิติภัทร อุษณกรกุล
63. ธนัตถ์ เลิศทรัพย์เจริญ
64. เจษฎาพงศ์ ศุภสิทธิ์โสภณ
65. ณัฐ อินทวงษ์
66. ภัทรพงศ์ อาภรณ์ศรี
67. สราญรัตน์ สมพิมเสน
68. Sakan Promlainak
69. Nitinont Vimorngkolchai
70. ญาณเทพ ด่านธนาวัฒน์วงศ์
71. นภัสกร วานิกานุกูล
72. สมบัติ วรรธนะวานิชกูล
73. นภัทร ทัตธนภูมิ
74. วิทยา ทรงกิตติกุล
75. พฤกษ์ วรดิลก
76. ทัศนีย์ พวงโต
77. มเนศร อนันตชัยศิลป์
78. อนุชา อุดมรัตนเทพกิจ
79. ยศพล จันทร์ลา
80. วนัส แซ่ลิ้ม
81. ธนภัทร ทองอยู่
82. ฒิพงษ์ พรรณสุวรรณ


สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-766-6148