ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560

วันที่: 19/07/2017
ประเภท: ข่าวกิจกรรม

 

      ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม NikonClub Workshop ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 โดย คุณ พีรดนย์ อริยานุกูลธร (ZAN YAMASTUDIO)

วันที่: เสาร์ที่ 22 กรกฎาคม

เวลา: 13:00 - 16:30 น.

สถานที่: The house on Sathorn

หัวข้อ: Interior workshop

กำหนดการกิจกรรม

13.00   ลงทะเบียนพร้อมกันที่ The house on Sathorn

13.30   เริ่มกิจกรรมบรรยาย

14.30   พักทานอาหารว่าง

15.00   เริ่มกิจกรรม workshop

16.30   จบกิจกรรม ถ่ายภาพร่วมกัน

รายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

1.      คุณ อภิชญา กันประเสริฐ

2.      คุณ ชยุตม์ แสนมุข

3.      คุณ ณัฐพนธ์ ธรรมอาชีพ

4.      คุณ ทินกร สุขทรัพย์ศรี

5.      คุณ อรรถพล ด้วงนิ่ม

6.      คุณ Napattorn Churaitasanee

7.      คุณ สมศักดิ์ สิริพัชราธร

8.      คุณ ณัฐพล ศิริวิบูลย์ไชยกุล

9.      คุณ สุภณัฐ ขุมทรัพย์

10.   คุณ วิทรชัย วาสรส

11.   คุณ นพดล โคตรสุ

12.   คุณ อรัญญา เนติ

13.   คุณ ปารุษยา หอยสังข์

14.   คุณ Withaya Kaewratsameekul

15.   คุณ ณัฐพล เศรษฐอุดม

16.   คุณ วรนันทน์ ทองแกมแก้ว

17.   คุณ Danaiwut Wiroonputi

18.   คุณ โสภณ เหมือนสมัย

19.   คุณ ยุทธพล เพชรคง

20.   คุณ ฤทัย อรรถโกวิทวิทยา

21.   คุณ Wichit Sawatdee

22.   คุณ จักรกฤษณ์ วิมานมุนี

23.   คุณ เสกสรรค์ ถาวรวรางกูร

24.   คุณ เกรียงไกร ชูโชติ

25.   คุณ Nattakit Jeerapatmaitree

26.   คุณ อุเทน เอี่ยมวรพงษ์

27.   คุณ Dithawat Paisarnthanachok

28.   คุณ ปิติพัฒน์  วุฒิกุลกิติพัฒน์

29.   คุณ ชยุต กุลสิริพิพัฒน์

30.   คุณ เพิ่มวิทย์ โฆสิต