ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน

วันที่: 17/08/2017
ประเภท: ข่าวองค์กร

 ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการขยายระยะเวลาการรับประกัน

1. เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ NikonClub (https://nikonclub.nikon.co.th) ถือเป็นการรับรู้และยอมรับว่า บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด อาจใช้ข้อมูลของสมาชิก NikonClub และรหัสผ่าน เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายและตามที่เห็นสมควร ซึ่งหมายรวมถึง (a) การเข้าถึงและการอัปเดตข้อมูลบัญชีและประวัติการใช้งานของท่านและ/หรือ (b) ให้การสนับสนุนแก่ท่านในการลงทะเบียนการขยายระยะเวลาการรับประกัน หรือแลกรับสินค้าสมนาคุณต่างๆ ซึ่งเสนอโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การขยายระยะเวลาการรับประกัน โดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะมีผลเมื่อการรับประกันแบบมาตรฐานสิ้นสุด โดยมีผลตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในเอกสารแจ้งยืนยันการขยายระยะเวลารับประกันของบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตัวอย่าง หากคุณซื้อกล้องวันที่ 1 มกราคม 2560 บริการขยายระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 หลังจากการรับประกันแบบมาตรฐานสิ้นสุด)

4. การขยายระยะเวลาการรับประกัน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าในประเทศไทยและครอบคลุมเฉพาะกล้องนิคอนที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

5. ท่านจะต้องเก็บเอกสารต่างๆ (บัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อร้านค้าและหมายเลขเครื่อง) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันวันที่ซื้อสินค้า และเพื่อเป็นเอกสารประกอบสำหรับ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการให้บริการขยายระยะเวลาการรับประกัน

6. ไม่อนุญาตให้ บริษัทในเครือ/ คู่ค้าทางธุรกิจ/ ตัวแทนจำหน่าย เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยเด็ดขาด

7. เมื่อเข้ารับบริการภายใต้การขยายระยะเวลาการรับประกัน ท่านจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

            i. ต้นฉบับของหลักฐานการซื้อสินค้า (ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อร้านค้าและหมายเลขเครื่อง)

            ii. เอกสารแจ้งยืนยันการขยายระยะเวลารับประกันของบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ

            iii. บัตรรับประกันสินค้าที่ออกโดย บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฉบับจริง

8. บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันใดๆ หากท่านไม่แสดงเอกสารยืนยันบริการขยายระยะเวลาการรับประกันตามข้อ 7 โดยจะมีการคิดค่าใช้จ่ายในอัตราปกติ

9. การขยายระยะเวลาการรับประกันไม่สามารถโอนเปลี่ยนได้ และสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่องที่ระบุไว้บนบัตรรับประกันเท่านั้น 

10. การขยายระยะเวลาการรับประกันไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของสมนาคุณ/ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้  

11. บัตรรับประกันที่สามารถใช้เป็นหลักฐานการรับบริการ จะต้องมีข้อมูลสำคัญระบุไว้ครบถ้วน (ชื่อเจ้าของ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, อีเมล, วันที่ซื้อสินค้า)

12. ค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากการซ่อม รวมถึงค่าไปรษณีย์, การขนส่ง, ค่าประกันสินค้า และค่าบริการพิเศษอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อม ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

13. เงื่อนไขการรับประกันมาตรฐานและการขยายระยะเวลาการรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงปัจจัยดังต่อไปนี้

i.      ข้อบกพร่องหรือความผิดปกติจากความเสียหายที่เกิดจากการดูแลที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานผิดวิธี หรือการใช้งานที่ขัดต่อคำแนะนำวิธีใช้ตามที่ระบุไว้ในคู่มือ

ii.     ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การรั่วซึมของแบตเตอรี่ ทราย ของแข็ง ของเหลว และสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

iii.    ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งหรือการจัดส่งทางไปรษณีย์

iv.    ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง หรือการให้บริการโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการโดยนิคอน

v.     อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึง แบตเตอรี่ อะแดปเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ

vi.    กรณีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สูญหายเนื่องจากอาการชำรุดหรือการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์

vii.   ความเสียหายที่เกิดจากการฝ่าฝืนข้อตกลงการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะกระทำโดยตั้งใจหรือมิได้ตั้งใจ

viii.  กรณีหมายเลขเครื่องถูกแก้ไขหรือลบออก

14. การรับประกันดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะกล้องนิคอนที่จัดจำหน่ายโดยบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น

15. การตัดสินใจของ บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่กระทำตามคำเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

16. สามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ NikonClub ได้ที่ https://nikonclub.nikon.co.th 

17. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของสมนาคุณ/ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้

 

บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด