การจำกัดความรับผิดชอบ

ด้วยการเข้าถึงและ/หรือใช้งานในหน้าเว็บต่อไปนี้ของบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“นิคอน”) ที่ยูอาร์แอลหรือโดเมนชื่อ http://www.nikonclub.nikon.co.th (“เว็บไซต์") และ/หรือเนื้อหา หรือบริการใดๆ ในที่นี้ ท่าน ในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ ยอมรับในข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนคลับ (“ข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคล”) และยินยอมให้นิคอนรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ ใช้งาน ถ่ายโอน และเปิดเผย (ต่อบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่น) ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

นิคอนสงวนสิทธิ์ทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลนี้โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้า ท่านยินยอมว่าหากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่องไปหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อความดังกล่าวแล้วถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปแล้วนั้นโดยปริยาย และให้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ได้ ด้วยเหตุนี้ นิคอนเสนอและแนะนำให้ท่านศึกษาหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนเนื้อหาในข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านใช้งานนั้น

หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคล กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์นี้

1.1 ข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนคลับนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ หรือที่รวบรวมได้จากท่าน อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือสมาชิกภาพในนิคอนคลับของท่าน

1.2 ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจได้มาจากท่าน หรือจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือสมาชิกภาพในนิคอนคลับของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้

   1.2.1 เมื่อท่านลงทะเบียนเป็นสมาชิกนิคอนคลับ

   1.2.2 เมื่อท่านค้นดู ใช้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือโพสต์เนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้

  1.2.3 เมื่อท่านตอบการสำรวจ การรวบรวมสถิติ การแข่งขัน การจับรางวัล การสนับสนุนการขาย หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ทางออนไลน์

   1.2.4 เมื่อท่านลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับการรับประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-warranty)

1.3 นิคอนเคารพในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ท่านให้ หรือที่รวบรวมได้จากท่าน อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือสมาชิกภาพในนิคอนคลับของท่าน จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้เท่านั้น

   1.3.1 เนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นเพื่ออนุญาตสิทธิ์ให้ท่านสามารถเข้าถึงหรือใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ได้

   1.3.2 เพื่อระบุตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความสนใจของท่าน

   1.3.3 เพื่อปรับข้อมูลของนิคอนให้เป็นปัจจุบัน และเป็นการเพิ่มข้อมูลให้นิคอนสามารถแนะนำสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจสนใจได้ดียิ่งขึ้น

   1.3.4 เพื่อปรับปรุงรูปแบบและการตลาดของสินค้าและบริการของนิคอนเพื่อการใช้งานของท่าน

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ หรือที่รวบรวมได้จากท่าน อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือสมาชิกภาพใน นิคอนคลับของท่าน อาจถูกโอนถ่ายและเปิดเผยระหว่างบริษัทภายในกลุ่มของนิคอนที่อยู่ในเขตอำนาจตามกฏหมายอื่น ทั้งในและ/หรือนอกราชอาณาจักรไทย พึงระลึกว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนถ่ายไปยัง และจัดเก็บโดย ผู้ให้บริการหรือผู้ประมวลผลข้อมูลของนิคอนที่อยู่ต่างแดน การใช้งานเว็บไซต์ของท่านถือเป็นการระบุความยินยอมของท่านให้นิคอนสามารถโอนถ่ายและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในกลุ่มนิคอนและ/หรือบุคคลที่สามตามที่ระบุไว้ในที่นี้ได้

1.5 นิคอนจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อบุคคลที่สาม เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากท่าน หรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือภาระหน้าที่ตามกฏหมายให้ต้องทำเช่นนั้น ยกเว้นการเปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรในและ/หรือนอกราชอาณาจักรไทย ดังต่อไปนี้ ที่ถือว่าท่านได้ยินยอมและให้อนุญาตแล้ว

   1.5.1 บริษัทอื่นๆ ในเครือกลุ่มบริษัทนิคอน

   1.5.2 หน่วยงานรัฐบาลหรือผู้มีอำนาจควบคุมตามกฏหมาย

   1.5.3 ที่ปรึกษามืออาชีพของนิคอน รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง นักกฏหมาย นักบัญชี และผู้ตรวจสอบของนิคอน

  1.5.4 บุคคลที่สามผู้ให้บริการแก่นิคอน รวมถึง ฝ่ายดูแลจัดการ หรือให้บริการอื่น ๆ แก่นิคอนเพื่อให้เว็บไซต์หรือธุรกิจของนิคอนดำเนินการต่อไปได้ โดยยังรวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลด้วย

   1.5.5 หน่วยงานใดที่ทำหน้าที่ในนามของนิคอน

   1.5.6 พันธมิตรร่วมธุรกิจของนิคอน

1.6 นิคอนจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้น้อยที่สุดเท่าที่เพียงพอให้นิคอนสามารถตรวจสอบและพัฒนาบริการลูกค้าของนิคอนได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์ บริการ และโอกาสอื่นๆ ที่นิคอนนำเสนอ

1.7 นิคอนไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามใดๆ  เว้นแต่เป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดในการขายธุรกิจหรือสินทรัพย์ของนิคอน หากเกิดกรณีนี้ขึ้นจริง

1.8 นิคอนขอรับรองต่อท่านว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการปกป้องด้วยมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง นิคอนจะทำทุกขั้นตอนตามเหตุผลอันควรเพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านที่นิคอนได้จัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม แม้นิคอนจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน แต่ด้วยลักษณะของอินเตอร์เน็ตที่ไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านอยู่บนเครือข่ายได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลา ดังนั้น นิคอนจึงไม่สามารถรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ต่อเหตุการณ์ที่เกิดจากบุคคลที่สามสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษารหัสประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับอยู่ตลอดเวลา

1.9 นิคอนเป็นผู้รักษาข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ หรือที่รวบรวมได้จากท่าน อันเป็นผลมาจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือสมาชิกภาพในนิคอนคลับของท่านตราบใดที่ยังมีเหตุผลให้ต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ทันทีที่เหตุผลดังกล่าวหมดสิ้นไป เว้นแต่เป็นการรักษาตามข้อกฏหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบทางบัญชี หรือเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของนิคอน นิคอนจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่อาจมีความจำเป็นเพื่อสนองตอบเป้าหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

1.10 ท่านมีสิทธิ์เรียกร้องการเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านที่นิคอนได้เก็บรักษาไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่พำนักของท่าน เว้นแต่มีข้อบัญญัติหรือข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องบังคับให้ต้องปฏิเสธการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีสิทธิ์โดยชอบและต้องการเข้าถึงเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านที่นิคอนเป็นผู้จัดเก็บไว้ หรือในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนคลับนี้ กรุณาติดต่อบริษัทฯได้ผ่านทางรายละเอียดที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์

1.11 นิคอนจะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านในกรณีจำเพาะที่รุนแรงมากเท่านั้น อาทิ

   1.11.1 เมื่ออาจเกิดอันตรายหากอนุญาตให้ท่านได้รับข้อมูลนี้

   1.11.2 เมื่ออาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปคดีของการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

   1.11.3 เมื่อเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาล และอาจมีผลต่อการสืบคดี

   1.11.4 เมื่ออาจกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจที่สำคัญในเชิงพาณิชย์

   1.11.5 เมื่อมีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นร่วมอยู่ในรายการเดียวกันด้วย

   1.11.6 เมื่อนิคอนมีข้อมูลไม่เพียงพอในการระบุตัวตนของผู้ร้องขอ หรือผู้เกี่ยวข้องที่อ้างสิทธิ์อนุญาตจากท่านเพื่อเข้าถึงข้อมูล

   1.11.7 เมื่อภาระหรือค่าใช้จ่ายในการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการนั้นไม่ได้สมดุลกับความเสี่ยงในเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

 1.11.8 [ในกรณีข้างต้น] ท่านต้องยื่นคำร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายังนิคอนเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือบทบังคับย่อยที่เกี่ยวข้อง

เมื่อมีการร้องขอตามกรณีข้อ 1.9.1 จนถึงข้อ 1.9.7 ข้างต้น นิคอนจะทำตามคำร้องขอของท่านภายใน 21 (ยี่สิบเอ็ด) วันนับจากวันที่นิคอนได้รับหนังสือร้องเรียนจากท่าน

1.12 นิคอนไม่สามารถตรวจสอบอายุผู้เข้าถึงเว็บไซต์ได้ ดังนั้น หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 (สิบแปด) ปี โปรดขออนุญาตพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และส่งมอบข้อมูลส่วนตัวมายังบริษัทฯ หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่านใดมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้เยาว์ได้ส่งข้อมูลส่วนตัวมายังนิคอนโดยไม่ได้รับอนุญาตมาก่อน กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวของผู้เยาว์นั้นจะถูกลบและมีการยกเลิกสมาชิกภาพเพื่อตัดโอกาสการติดต่อใดๆ ที่ไม่ควร

1.13 นิคอนจะไม่ทราบถึงการย้ายที่พำนักอาศัยของท่านนอกราชอาณาจักรไทย ซึ่งท่านอาจต้องอยู่ภายใต้กฏและข้อบังคับของประเทศอื่นที่มิใช่ราชอาณาจักรไทย ในเรื่องของการรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น หากท่านย้ายถิ่นที่พักอาศัยออกนอกประเทศไทย กรุณาแจ้งนิคอนทันทีโดยการส่งเรื่องมายังบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วน “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์

พึงระลึกว่า ท่านมีทางเลือกว่าจะยินยอมและอนุญาตให้นิคอนรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านดังได้ระบุไว้ก่อนหน้านี้หรือไม่ โดยท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทฯหรือไม่ หากท่านยินยอมให้บริษัทฯ รวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามวัตถุประสงค์และความตั้งใจที่ได้ระบุไว้ในข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนคลับนี้ กรุณาส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านมายังบริษัทฯ และบริษัทฯจะถือว่าท่านได้อนุญาตและยินยอมปฏิบัติตามข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนคลับนี้ ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านจากบริษัทฯเมื่อใดก็ได้

1.14 บริษัทฯ จะให้ทางเลือกแก่ท่านในการปฏิเสธการรับแจ้งข่าวสารบริการหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ โดยการแก้ไขการตั้งค่าในโปรไฟล์ผู้ใช้งานของท่าน กรุณาให้เวลา 7 (เจ็ด) วันทำการในการประมวลคำขอนี้ หากท่านไม่เลือกปฏิเสธบริการดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยินยอมรับข่าวสารดังกล่าวจากนิคอน

1.15 เมื่อใดก็ตามที่ท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม กรุณาติดต่อบริษัทฯตามรายละเอียดที่ปรากฏในส่วน “ติดต่อเรา” บนเว็บไซต์

1.16 ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการให้นิคอนใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สาม ท่านเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการกระทำดังกล่าวอาจส่งผลต่อความพร้อมใช้งานของบริการในบางกรณี อาทิ การรับประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-warranty) และกระทบต่อคุณภาพของบริการที่นิคอนอาจจัดหาให้ท่าน และอาจหมายรวมถึงบริการที่นิคอนจัดหาให้ท่านนั้นอาจมิได้รับการปรับคัดกรองให้เข้ากับการใช้งานของท่าน อาจมีความสะดวกหรือความเป็นมิตรกับผู้ใช้ และประสิทธิภาพลดลง 

ข้อมูล ณ วันที่ 8/17/2015 6:50:02 PM