ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นิคอนคลับ ("เงื่อนไขการใช้")

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน การเข้าถึงและ/หรือใช้งานเว็บไซต์ในหน้าต่างๆ  เหล่านี้ของ บริษัท นิคอน เซลส์(ประเทศไทย) จำกัด (“นิคอน”) บนยูอาร์แอลหรือโดเมน ชื่อ http://www.nikonclub.nikon.co.th (“เว็บไซต์) และ/หรือเนื้อหา หรือบริการใดๆ  บนเว็บไซต์ดังกล่าว ท่าน ในฐานะผู้ใช้งานเว็บไซต์ ตกลงและยอมรับในเงื่อนไขการใช้ดังต่อไปนี้ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และ/หรือ นโยบายเว็บไซต์ที่มีผลควบคุมรูปแบบบริการบางรายการบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนคลับ นโยบายข้อมูลเบื้องลึกของนิคอนคลับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของหน้าเฟซบุ๊คนิคอนประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวในภายหลัง

นิคอนสงวนสิทธิ์ทั้งสิ้นในการแก้ไขดัดแปลงเงื่อนไขการใช้และนโยบายของเว็บไซต์นิคอนโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้า ท่านยินยอมว่าหากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อเนื่องไปหลังจากที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขดังกล่าวแล้วถือเป็นการยอมรับในเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปแล้วนั้นโดยปริยาย และให้เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีผลบังคับใช้ได้ ด้วยเหตุนี้ นิคอนเสนอและแนะนำให้ท่านศึกษาหน้าเพจนี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนเงื่อนไขการใช้และนโยบายของเว็บไซต์ที่มีผลบังคับใช้ ณ เวลาที่ท่านใช้งาน

หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อความส่วนใดส่วนหนึ่งในเนื้อหาข้างต้น กรุณาหยุดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือใช้เนื้อหาหรือบริการดังกล่าว และยกเลิกการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของนิคอนคลับ

หากท่านยอมรับในเงื่อนไขการใช้ กรุณากดปุ่ม “ตกลง” ที่ท้ายหน้าในการดำเนินการลงทะเบียน

1. คำจำกัดความ

"ข้อตกลง" จะหมายถึงเงื่อนไขการใช้ และเงื่อนไขเพิ่มเติมอื่นใด และ/หรือนโยบายเว็บไซต์ที่อาจมีผลบังคับใช้แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงการใช้งานเว็บไซต์

"เนื้อหา" จะหมายถึงข้อมูล สารสนเทศ และ/หรือรูปภาพใดๆ  ทั้งหมดที่สมาชิกโพสต์ อัพโหลด หรือวางบนหรือส่งผ่านหน้าเว็บไซต์

"ผลิตภัณฑ์" จะหมายถึงสินค้าและบริการใดๆ  ทั้งหมดที่โฆษณา และ/หรือส่งเสริมการขายโดยนิคอนหรือบุคคลที่สามใดๆ  บนเว็บไซต์

"สมาชิก" จะหมายถึงสมาชิกของนิคอนคลับ

"สมาชิกภาพ" จะหมายถึงสมาชิกภาพของนิคอนคลับ

"ชื่อสมาชิก" จะหมายถึงชื่อประจำตัวผู้ใช้ในนิคอนคลับที่ถูกกำหนดขึ้นเมื่อได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก

"นโยบาย" จะหมายถึงนโยบายเว็บไซต์นิคอนที่จะมีผลบังคับใช้แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงการใช้งานเว็บไซต์

"นิคอน" จะหมายถึง บริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

"บริการ" จะหมายถึงบริการทั้งหมดที่นิคอนจัดหาให้สมาชิกภายในเว็บไซต์ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ข่าวสารล่าสุดเชิงลึก ติดต่อเรา และบริการอื่นใดในรูปแบบเดียวกันที่อาจมีเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวบนเว็บไซต์

"เว็บไซต์" จะหมายถึงยูอาร์แอลหรือโดเมนชื่อ http://www.nikonclub.nikon.co.th และ/หรือเนื้อหาหรือบริการใดๆ ในที่นี้

 

2. ขอบเขตของข้อตกลง

2.1 เงื่อนไขการใช้มีผลต่อสมาชิกภาพและการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเนื้อหา หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

2.2 นอกจากนั้น การใช้บริการและ/หรือเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์ และการซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือเกี่ยวเนื่องจากการใช้เว็บไซต์จะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่มีผลบังคับเกี่ยวข้อง และ/หรือนโยบายเว็บไซต์ โดยไม่ละเมิดต่อเงื่อนไขการใช้ 

2.3 เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ สมาชิกรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อกฏหมาย ระเบียบบังคับ วิธีปฏิบัติ และคำชี้แนะที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ประมวลกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

2.4 เมื่อเข้าถึงและ/หรือทำธุรกรรมใดๆ บนเว็บไซต์ ถือว่าสมาชิกเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้เหล่านี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์นี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีผลต่อเว็บไซต์อื่นๆ ของนิคอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเมื่อออกจากเว็บไซต์นี้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและ/หรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเว็บไซต์อื่นดังกล่าวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านตกลงยอมรับในเงื่อนไขและ/หรือข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องในการใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก

3.1 สิทธิในสมาชิกภาพมีให้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของอุปกรณ์ที่ผลิตโดยนิคอนดังต่อไปนี้เท่านั้น

   3.1.1 กล้องฟิล์มเอสแอลอาร์ (SLR)

   3.1.2 กล้องดิจิตอล เอสแอลอาร์ (DSLR)

   3.1.3 กล้องคอมแพ็ค คูลพิกซ์ (COOLPIX)

   3.1.4 กล้องไร้กระจกในตระกูล นิคอน วัน (Nikon 1)

3.2 สมาชิกภาพจำเพาะอยู่ในเขตและประเทศที่กำหนดเท่านั้น เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย เมื่อใดก็ตามที่ท่านมิได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย กรุณาแจ้งนิคอนทันทีโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ดังที่ปรากฏในหน้าติดต่อเรา นิคอนจะตอบชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบว่าสมาชิกภาพของท่านจะมีสถานะเช่นไร หรือได้รับการยกเลิกโดยนิคอนหรือไม่อย่างไร

3.3 สมาชิกต้องเป็นบุคคลธรรมดา มิใช่องค์กรหรือหน่วยงานใด

3.4 สมาชิกภาพหนึ่งสิทธิต่อหนึ่งบุคคล

3.5 สมาชิกภาพจะมีผลต่อเมื่อมีการยอมรับการลงทะเบียนออนไลน์ของท่าน และมีการสื่อสารตอบไปยังท่านผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอ นิกส์ (อีเมล) เพื่อยืนยันสมาชิกภาพใหม่แล้วเท่านั้น 

3.6 ท่านจะต้องสร้างรหัสประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่าน เพื่อไว้ใช้งานและทำธุรกรรมทุกครั้งของท่านบนเว็บไซต์

4. ความปลอดภัยของบัญชี

4.1 สมาชิกภาพไม่สามารถโอนถ่ายได้ ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร สมาชิกที่ได้รับการลงทะเบียนแล้วเท่านั้นจึงมีสิทธิเข้าถึงและใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ได้

4.2 ท่านมิได้เป็นเจ้าของสิทธิในรหัสประจำตัวสมาชิกหรือรหัสผ่านที่ท่านเลือกหรือได้รับจากทางนิคอน นิคอนสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงรายการเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายในรูปแบบใดๆ ที่ท่านอาจได้รับ ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรง โดยทางอ้อม โดยมิได้ตั้งใจ หรือเพื่อลงโทษ เพื่อแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่าง หรือเป็นความเสียหายสืบเนื่อง

4.3 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่พียงผู้เดียวต่อกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง การใช้บริการใดๆ ทั้งหมด และการโพสต์ ส่งเสริม หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน  

4.4 ธุรกรรมหรือการใช้งานใดๆ บนเว็บไซต์ภายใต้การใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน ซึ่งได้รับการตรวจสอบความถูกต้องโดยการใช้รหัสผ่านของท่านจะถือว่าเป็นการกระทำของท่าน ในนามของท่าน หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับสิทธิ์อย่างถูกต้องจากท่านตลอดช่วงเวลาที่ทำธุรกรรมหรือใช้งานนั้นๆ  ธุรกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ภายใต้การใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่านจะมีผลผูกพันเป็นความรับผิดชอบของท่าน  

4.5 ห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับสิทธิ์โดยถูกต้องใช้งานเว็บไซต์โดยเด็ดขาด  

4.6 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรักษารหัสประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่านของท่านให้เป็นความลับ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง การเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และไม่เปิดเผยข้อมูลนี้ต่อบุคคลที่สาม  

4.7 ท่านจะต้องแจ้งนิคอนทันที เมื่อทราบ หรือเมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ได้มีการลักลอบใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน หรือมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น ท่านยินยอมให้ความร่วมมือกับนิคอนในการสืบสวนเหตุดังกล่าวทุกประการ และจะคุ้มครอง แก้ต่าง และปกป้องนิคอนจากภาระความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยมิชอบนั้น นิคอนไม่อาจรับผิดชอบ และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของท่านในการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้

4.8 นิคอนสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้าถึงหรือเปลี่ยนสถานะการเข้าถึงบัญชีของท่านเมื่อได้รับแจ้งจากท่านว่ารหัสผ่านของท่านสูญหาย ถูกลักขโมย หรือไม่มีความปลอดภัยในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

5. การให้อนุญาตแก่นิคอน

5.1 ท่านยินยอมว่าการโพสต์ อัพโหลด ส่งผ่าน หรือส่งเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ หรือผ่านทางเว็บไซต์ เท่ากับเป็นการอนุญาตให้    นิคอนและส่วนที่เกี่ยวข้องมีสิทธิโดยอัตโนมัติในการเก็บ แสดง ตีพิมพ์ เนื้อหานั้นๆ  สู่สาธารณะ เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามบนเว็บไซต์นิคอนคลับ โดยการอนุญาตนี้ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่มีวันหมดอายุ ไม่จำเพาะเจาะจง โอนสิทธิ์ได้ มีผลเป็นสากล และไม่มีค่าลิขสิทธิ์  

6. ความรับผิดชอบของสมาชิก

6.1 ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตั้งค่า จัดระบบ หรือปรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ในส่วนของท่านให้มีความเหมาะสมในการใช้งานและเข้าถึงเว็บไซต์ได้ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดหาทรัพยากรต่างๆ เพื่อทำการข้างต้นนั้นต้องอยู่ในความรับผิดชอบของท่านเอง  

6.2 ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการ รวมถึงการโพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ภายใต้การใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาที่ลงไปทั้งหมดและในทุกกรณี โดยรวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง เรื่องความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม ตลอดจนความไม่ละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม

6.3 ท่านต้องไม่ใช้ หรือยินยอมให้มีการใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการในกรณีดังต่อไปนี้
    6.3.1 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับ และ/หรือหลักปฏิบัติขององค์กรพัฒนาสื่อแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง

   6.3.2 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อเงื่อนไข กฏ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง หรือที่ท่านทราบหรือมีการแจ้งให้ท่านทราบแล้วไม่ว่าด้วยวิธีการใด

   6.3.3 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่อาจผิดต่อกฏหมาย ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท ใส่ร้ายป้ายสี ดูถูกเหยียดหยาม ข่มขู่คุกคาม สร้างความแตกแยก เป็นภัย สร้างความเกลียดชัง หยาบคาย ลามก ดูหมิ่น เหยียดชาติพันธุ์หรือเผ่าพันธุ์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่นิคอนเห็นว่าเป็นการไม่สมควร

   6.3.4 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่อาจขัดต่อความเห็นสาธารณชน ทั้งในแง่ความสนใจ ความชอบธรรม ความสงบ ความมั่นคง ความสมานสามัคคีของคนในชาติ หรือที่ผิดต่อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

   6.3.5 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น การล่วงละเมิดสมาชิกอื่น หรือเพื่อสร้างความปั่นป่วนบนเว็บไซต์ด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น วิจารณ์หรือเลียนแบบสมาชิกท่านอื่น

   6.3.6 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ครองสิทธิ์หรือตัวแทนทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง

   6.3.7 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านข้อความส่งเสริมหรือเป็นการโฆษณาใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย ไม่ได้รับการร้องขอ หรือไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อความชักชวนในรูปแบบอื่นใด รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ข่าวขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (spam) ไปรษณีย์ขยะ (junk mail) หรือการส่งจดหมายข้อความไปยังผู้ใดโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างเป็นทางการจากผู้นั้นว่าต้องการเป็นผู้รับจดหมาย

   6.3.8 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัส หรือโปรแกรมอันตราย สร้างความเสียหาย หรือสร้างความปั่นป่วนอื่นๆ  

   6.3.9 โพสต์ อัพโหลด หรือส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการส่งเสริมเกมการพนัน การแข่งขันวัดดวง รวมถึงกิจกรรมที่ผิดศีลธรรมจรรยาอื่นใด

   6.3.10 ดึงหรือพยายามดึงข้อมูลรหัสผ่าน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลส่วนบุคคลจากสมาชิก

   6.3.11 บันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกท่านอื่นไว้เพื่อแสดงต่อหรือเปิดเผยต่อไป เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลเหล่านั้นแล้ว

   6.3.12 สร้างสถานการณ์อื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกอื่นในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

6.4 นิคอนสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการลบเนื้อหาใดที่นิคอนเห็นว่าละเมิดเงื่อนไขการใช้ และ/หรือนโยบาย และ/หรือเนื้อหาอื่นใดทั้งหมดหรือบางส่วนที่นิคอนเห็นว่าไม่สมควร  

6.5 ในกรณีที่ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอื่นบนเว็บไซต์โดยมิได้ตั้งใจ ท่านต้องแจ้งนิคอนทันที และถือว่าท่านได้ทราบคำเตือนล่วงหน้าแล้วว่า การเข้าถึง เก็บ ประมวล บันทึก ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกอื่นเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฏหมาย

 

7. เนื้อหาเว็บไซต์

7.1 ท่านทราบและยอมรับในเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   7.1.1 ข้อมูลและสาระใดที่ท่านพบบนเว็บไซต์นี้อาจเป็นกรรมสิทธิ์ของนิคอนหรือผู้อื่น และอาจมีเนื้อหาที่เป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญา และ/หรือได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ทางปัญญา รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ท่านไม่อาจทำซ้ำ นำไปเผยแพร่ หรือแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ครองสิทธิ์ในข้อมูลหรือสาระเหล่านั้น

   7.1.2 ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามผ่านจากเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่านิคอนไม่สามารถควบคุมเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามเหล่านั้นได้ และยอมรับว่านิคอนไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันใดๆ กับกิจกรรม และ/หรือเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านั้น

   7.1.3 นิคอนเป็นเจ้าของสิทธิ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

7.2 ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในเนื้อหาใดๆ ทั้งหมดที่ลงในเว็บไซต์ผ่านการใช้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน  

7.3 ท่านรับรองว่าเนื้อหาทั้งหมดที่ท่านลงหรือโพสต์บนเว็บไซต์นี้มิได้ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิ์หรือกฏหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ กฏหมายจารีตประเพณี หรือกรรมสิทธิ์ของผู้อื่น

7.4 นิคอนสงวนสิทธิ์ทั้งสิ้น โดยไม่มีภาระผูกพันใด ในการปฏิเสธการโพสต์ ลบ หรือแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งหรือป้อนลงในเว็บไซต์ ท่านยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องหรือหาวิธีเรียกร้องให้นิคอนรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล หรือจากการละเมิดหรือการใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ท่านอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ 

7.5 ท่านอาจดาวน์โหลดเนื้อหาบางส่วนจากเว็บไซต์ได้เมื่อมีการอนุญาตอย่างแจ้งชัดจากนิคอน นิคอนให้สิทธิ์ท่านในการดาวน์โหลดเนื้อหาส่วนนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การอนุญาตนี้มีลักษณะไม่จำเพาะบุคคล ไม่จำกัด ไม่สามารถโอนถ่ายได้ และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ท่านไม่สามารถใช้เนื้อหานี้เพื่ออนุญาตช่วงสิทธิ์ย่อย เผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไข สร้างผลงานต่อยอด แยกส่วน หรือทำวิศวกรรมย้อนกลับ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิคอน  

8. การให้ข้อมูล

8.1 ท่านต้องให้ข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเพื่อการลงทะเบียนหรือตามกำหนด ท่านอาจแก้ไขหรือทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้เป็นครั้งคราวด้วยวิธีออนไลน์โดยติดต่อนิคอนตามรายละเอียดในส่วนติดต่อเรา

8.2 ท่านต้องแจ้งนิคอนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

   8.2.1 ท่านเปลี่ยนแปลงที่อยู่

   8.2.2 มีการละเมิดความปลอดภัย รวมถึง กรณีรหัสประจำตัวสมาชิกหรือรหัสผ่านของท่านสูญหาย ถูกขโมย ถูกเปิดเผย หรือถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

   8.2.3 ท่านเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลแอดเดรส)  

   ตราบใดที่นิคอนยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการละเมิดความปลอดภัย ท่านต้องรับภาระรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานโดยมิชอบภายใต้รหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน

   8.3 ในฐานะสมาชิกนิคอนคลับ ท่านยินยอมและอนุญาตให้นิคอน รวบรวม ประมวล จัดเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามเหตุผลที่ได้ระบุไว้ และ/หรือยินยอมและอนุญาตให้นิคอนเปิดเผยและโอนถ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านสู่บุคคลที่สามตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้

 

9. ข้อมูลส่วนบุคคล

9.1 ท่านตกลงและยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดที่นิคอนรวบรวมได้จากเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว และยินยอมให้นิคอนเปิดเผยตามวัตถุประสงค์และต่อบุคคลที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้ เว้นแต่มีข้อกฏหมายกำหนดห้ามการกระทำดังกล่าว  

9.2 ท่านยอมรับว่านิคอนได้แจ้งให้ท่านทราบอย่างถูกต้องถึงความตั้งใจและวัตถุประสงค์ของนิคอนที่ต้อง ประมวลผล จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านยินยอมและอนุญาตให้นิคอนประมวลผล จัดเก็บ ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลที่สามตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้นี้  

9.3 นิคอนไม่มีภาระรับผิดชอบใดๆ ในการเก็บความลับของท่านสำหรับเนื้อหาในส่วนที่โพสต์ อัพโหลด หรือส่งมายังนิคอนบนเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นด้วยวิธีการติดต่อโดยตรงต่างหากระหว่างท่านและนิคอน หรือเป็นข้อบังคับทางกฏหมาย

9.4 พื้นที่ทุกส่วนของเว็บไซต์ถือเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นจึงไม่สามารถคาดหวังความเป็นส่วนตัวหรือความลับได้ นิคอนสงวนสิทธิ์ในการรักษา และการกระทำอื่นใดที่เห็นว่าจำเป็น และ/หรือเห็นว่าสมควร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้เว็บไซต์ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ และ/หรือนโยบายเว็บไซต์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.5 ดูข้อความแจงสิทธิส่วนบุคคลของนิคอนเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่านิคอนมีการจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร

 

10. ทรัพย์สินทางปัญญา

10.1 เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ตัวหนังสือ ภาพ ลิงค์ (links) และเสียง เป็นลิขสิทธิ์ของนิคอนหรือผู้ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฏหมาย แม้ว่านิคอนจะอนุญาตให้ท่านดูและเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ แต่ท่านไม่อาจทำซ้ำ ดาวน์โหลด แจกจ่าย แสดง แก้ไข ดัดแปลง ตีพิมพ์ สร้างผลงานต่อยอด แยกส่วน หรือทำการอื่นใดกับเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนบนเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิคอน

10.2 เครื่องหมาย ชื่อ และตราสัญลักษณ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง “นิคอน คลับ” ("Nikon Club") “นิคอน” ("Nikon") และ “คูลพิกซ์” ("COOLPIX") ที่ใช้บนเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของนิคอน และ/หรือบริษัทในกลุ่มนิคอน เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุเป็นอย่างอื่น ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจาก นิคอน บริษัทในกลุ่มนิคอน หรือตัวแทนทางกฏหมายตามแต่กรณี

11. การสิ้นสุดสัญญา  

11.1 นิคอนมีสิทธิ์ทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียวในการระงับสมาชิกภาพของท่าน หรือกระทำการใดที่เห็นว่าจำเป็น และ/หรือเห็นว่าสมควร เมื่อมีเหตุให้เชื่อได้ว่าท่านได้ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้

11.2 นิคอนอาจระงับการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของท่านเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือสาเหตุประการใด โดยนิคอนไม่ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

11.3 ในกรณีที่สมาชิกภาพของท่านสิ้นสุดลงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ท่านยังคงอยู่ภายใต้ข้อบังคับมิให้ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือหน่วยงานใดในแง่ของการใช้เนื้อหาสาระที่ท่านอาจได้ดาวน์โหลดไปแล้วจากเว็บไซต์

12. การปราศจากการรับประกัน

12.1 นิคอนไม่รับประกันการมีอยู่ในอนาคตของเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ นิคอนสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลง หรือยกเลิกเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ ด้วยเหตุผลใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งล่วงหน้าให้สมาชิกทราบ

12.2 นิคอนไม่รับประกันว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ใดๆ ที่ส่งจากเว็บไซต์จะถึงท่าน หรือถึงนิคอน (ในกรณีที่ท่านเป็นคนส่ง) และนิคอนไม่รับประกันความเป็นส่วนตัว และ/หรือความปลอดภัยของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ในระหว่างการส่งสัญญาณผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

12.3 นิคอนไม่รับประกัน ยืนยัน เป็นตัวแทน หรือรับรอง ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขหรือรูปแบบใด ทั้งโดยตรง โดยนัย หรือโดยปริยาย เกี่ยวกับเว็บไซต์และการทำงานของเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่บรรจุหรือมีการอ้างถึงในแต่ละหน้า รวมถึงเนื้อหาในส่วนที่ให้ดาวน์โหลดได้ การมีอยู่ของเว็บไซต์และข้อมูลหรือสาระที่อยู่บนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาในส่วนที่ให้ดาวน์โหลดได้นั้นตั้งอยู่บนหลัก “เท่าที่เห็น” หรือ “ตามที่เป็น” ณ ช่วงเวลานั้น

13. ค่าสินไหมทดแทน

13.1 ท่านยินยอมที่จะรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และปกป้องนิคอน บริษัทในกลุ่มนิคอน บริษัทในเครือ ผู้จัดหาเนื้อหา และเจ้าหน้าที่และพนักงานของบริษัทเหล่านี้จากการเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ  รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงของท่าน รวมถึงพฤติกรรมทำร้ายหรือผิดกฏหมายใดๆ ที่ท่านหรือใครก็ตามที่ใช้รหัสประจำตัวสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเป็นผู้กระทำ และ/หรือการละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นๆ ของผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานส่วนใดก็ตามในเว็บไซต์นี้ของท่านหรือด้วยรหัสประจำตัวสมาชิกของท่าน

14. การจำกัดความรับผิดชอบ

14.1 พึงระลึกว่าการร่วมใช้เว็บไซต์นิคอนคลับนั้น ท่านต้องดูแลตนเอง นิคอนไม่ให้การชดเชยหรือมีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งทางตรง ทางอ้อม หรือโดยไม่ได้ตั้งใจ นิคอนไม่รับผิดชอบและไม่มีภาระผูกพันต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินอื่นใดของท่าน หรือต่อการสูญเสียหรือเสียหายของข้อมูลอันเกิดจากการเข้าถึง ใช้งาน อัพโหลด หรือดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร ทั้งจากเหตุปัญหาด้านซอฟต์แวร์และ/หรือฮาร์ดแวร์ รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง ไวรัส ม้าโทรจัน (Trojan horses) หนอนอินเตอร์เน็ต (worms) ซอฟต์แวร์บอมบ์ (software bombs) หรือโปรแกรมหรือกระบวนการอื่นๆ ในทำนองเดียวกันนี้

14.2 นิคอนไม่มีภาระผูกพันและไม่ชดเชยความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่าจะเกิดด้วยวิธีใด ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงในกรณีพิเศษ ไม่ได้ตั้งใจ หรือเป็นความเสียหายสืบเนื่อง รวมถึงความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากเหตุต่างๆ ที่มิได้จำกัดอยู่เพียง ความบกพร่อง ข้อผิดพลาด ความไม่สมบูรณ์ ตำหนิ ความผิดปกติ หรือความไม่ถูกต้องของเว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาในส่วนที่ให้ดาวน์โหลดได้ หรือจากการใช้งานไม่ได้ในบางส่วนของเว็บไซต์ ในเนื้อหา หรือในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

14.3 นิคอนจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความผิดพลาดในการทำงานของเว็บไซต์อันเนื่องมาจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงแต่มิได้จำกัดอยู่เพียง เหตุสุดวิสัยจากภัยธรรมชาติ ภัยจากฝูงชน ศัตรู คำสั่งศาล หรือข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐบาล ระบบโทรคมนาคม ความล้มเหลวของระบบคอมพิวเตอร์หรือสาธารณูปโภค การประท้วง สงคราม เหตุจราจล การก่อกบฏ ความไม่สงบในบ้านเมือง และเหตุอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น นิคอนจะพ้นจากภาระผูกพันใดๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้นิคอนคลับนี้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่เหตุการณ์ยังคงดำเนินอยู่ ทั้งนี้ เนื้อหาในเงื่อนไขการใช้อื่นใดทั้งหมดที่มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบ และทุกฝ่ายต้องกลับเข้าสู่เงื่อนไขและภาระรับผิดชอบทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่ในทันทีที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้จบสิ้นลง

15. กฏหมายบังคับใช้

15.1 เงื่อนไขการใช้เหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกิดกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตีความตามอำนาจศาลแห่งราชอาณาจักรไทยแต่เพียงผู้เดียว


 

ข้อมูล ณ วันที่ 8/17/2015 6:48:04 PM